Försäljnings- & Leveransvillkor


1. DEFINITIONER

I dessa allmänna leveransvillkor ska nedan angivna termer ha följande betydelse.
”Bolaget” avser Kallin & Franzén AB, org. nr. 556530-7146;
”Kundanpassad Produkt” avser sådan produkt som tillverkats efter Köparens anvisning och/eller sådan produkt som Bolaget normalt inte tillverkar eller försäljer,
”Köparen” avser den köpare som köper Bolagets produkter,
”Standardprodukt” avser sådana produkter som framgår av Bolagets prislista, och
”Produkt” eller ”Produkter” avser samtliga produkter som Bolaget levererar.

2. PRODUKTINFORMATION

Uppgifter i marknadsföringsmaterial, prislistor och annan produktinformation är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

3. TILLÄMPLIGHET
  
3.1 Dessa villkor gäller för Bolagets försäljning av Produkter tillverkade eller i övrigt tillhandahållna av Bolaget.


3.2 Bolaget har rätt att när som helst ändra dessa villkor. Sådana ändringar träder i kraft fyra veckor efter det att Bolaget informerat Köparen om de ändrade villkoren.
 4. ANBUD

Anbud som Bolaget lämnar gäller 30 dagar från anbudsdatum om inte annat särskilt avtalats.

5. ORDER M.M.
  
5.1 Order bekräftas med skriftlig orderbekräftelse, per telefax, e-post eller vanlig postgång till Köparen. Bindande avtal om leverans av Produkter ska anses uppkomma när Köparen mottar orderbekräftelse från Bolaget och
a) Köparen skriftligt bekräftar beställningen inom tre arbetsdagar från mottagandet av orderbekräftelsen, eller ,om sådan bekräftelse inte skett,
b) om inte Köparen framställer anmärkningar mot orderbekräftelsen inom fem arbetsdagar efter mottagandet av orderbekräftelsen.


5.2 Vid ändring eller avbeställning avseende Standardprodukt, efter att bindande avtal enligt 5.1 kommit till stånd, ska Köparen erlägga följande avseende den ändrade eller avbeställda delen av leveransen. Vid sådan ändring garanterar Bolaget inte tidigare bekräftad leveranstid.
21-15 arbetsdagar före leveransdagen ska Köparen erlägga 30 procent av Produktens bekräftade nettopris.
14-8 arbetsdagar före leveransdagen ska Köparen erlägga 50 procent av Produktens bekräftade nettopris.
7-0 arbetsdagar före leveransdagen ska Köparen erlägga 100 procent av Produktens bekräftade nettopris.


5.3 Vid ändring eller avbeställning av leverans avseende Kundanpassad Produkt, efter att bindande avtal enligt 5.1 kommit till stånd, har Bolaget rätt att kräva att Köparen erlägger fullt pris för hela leveransen. Denna rätt påverkar inte Bolagets eventuella rätt att göra andra påföljder gällande i anledning av ändringen eller avbeställningen.


5.4 Vid ändring av bekräftad leveranstid på Köparens begäran senare än 21 dagar före avtalad leverans, kommer Bolaget att fakturera Köparen på ursprunglig leveransdag. Dessutom kommer bolaget att fakturera Köparen för uppkommen lagerkostnad, dock minst 500 kr.
 
 

6. PRIS OCH BETALNING
  6.1 Om annat inte avtalats gäller det pris som är angivet i Bolagets prislista vid tidpunkt då bindande avtal ingås.


6.2 Samtliga priser i varje prislista som ges ut av Bolaget är angivna exklusive mervärdesskatt, frakt och transportförsäkring.


6.3 Bolaget förbehåller sig rätten till prisjusteringar på grund av omständigheter som Bolaget inte kan påverka samt eventuellt skriv- och tryckfel.


6.4 Betalning ska ske i enlighet med de villkor som angivits i tillämplig prislista. Utöver priset angivet i tillämplig prislista ska Köparen erlägga mervärdesskatt och i förekommande fall annan tillämplig skatt eller pålaga.


6.5 Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning utgår kravavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen.


6.6 Bolaget förbehåller sig rätten att kräva förskottsbetalning om det enligt Bolagets uppfattning finns särskilda skäl för detta.


6.7 Bolaget förbehåller sig rätten att kräva bankgaranti om det enligt Bolagets uppfattning finns särskilda skäl för detta.
 
 7. LEVERANS

  7.1 Leveranstid


7.1.1 Leveranstid anges i orderbekräftelsen från Bolaget. Vid avsaknad av leveranstid ska Produkten levereras inom skälig tid från det att avtal ingåtts.


7.1.2 Har parterna avtalat om en tidsrymd inom vilken leverans ska ske, löper denna från avtalets ingående. Det ankommer på Bolaget att närmare bestämma tidpunkten för avlämnandet inom nämnda tidsrymd.


7.2 Leveransklausul
Såvitt inte annat avtalats ska såsom leveransvillkor gälla Ex Works (INCOTERMS 2010).


7.3 Leveransförsening


7.3.1 Om Bolaget finner det sannolikt att Bolaget inte kan hålla avtalad leveranstid eller framstår sådan försening som sannolik ska Bolaget utan dröjsmål meddela Köparen detta samt ange den tidpunkt då leverans beräknas ske.


7.3.2 Om leveransförsening uppstår på grund av någon i punkt 12 angiven omständighet eller på grund av omständighet som är hänförlig till Köparen eller har Bolaget i övrigt lämnat meddelande enligt punkt 7.3.1 ska leveranstiden förlängas med skälig tid.


7.3.3 Har Bolaget meddelat Köparen leveransförsening enligt punkt 7.3.1 ska Bolaget inte anses vara i dröjsmål med leverans. Leveransförsening i övrigt medför endast den rätt för Köparen som anges i punkt 7.3.4. 

7.3.4.Om leveranstiden i enlighet med punkt 7.3.2 förlängts med mer än trettio dagar och har Produkterna inte levererats vid utgången av denna tid äger vardera parten rätt att genom meddelande till den andra parten häva avtalet såvitt avser försenad del av leverans. Avser den försenade leveransen Kundanpassade Produkter har Köparen dock endast rätt att häva om förseningen är av väsentlig betydelse för Köparen och Bolaget insåg eller borde ha insett detta. Hävs avtalet på grund av försening har part inte annan rätt till ersättning för skada än vad som följer av punkt 7.3.5.


7.3.5 Skadestånd vid försening och/eller hävning enligt ovan utgår endast om särskild överenskommelse träffats därom. Eventuellt skadeståndsanspråk ska framställas skriftligen senast två månader efter det att leveransen skulle ha ägt rum. Senare framställt anspråk ger inte rätt till skadestånd.


7.4 Retur
Levererad vara får ej returneras utan särskild överenskommelse med Bolaget.
 8. MOTTAGNING AV GODS

Köparen ska vid Produkternas ankomst göra mottagningskontroll avseende följesedel, antal kolli, varuslagsuppgifter på förpackningen samt utifrån synliga skador. Avvikelser i leverans ska Köparen anmäla till tarnsportören samtidigt med att godset mottages. Detta anges på fraktsedel innan kvittering sker. Beträffande skador se punkt 9.

9. SKADOR

  9.1 Transportskadat gods ska noteras på fraktsedel innan kvittering sker samt omedelbart anmälas till transportföretaget. När godset avemballerats eller i annat fall används ska mottagningskontroll utföras omgående och undersökas beträffande eventuella dolda transportskador. Dessa skador ska anmälas till transportören inom 7 dagar. Anmälan ska även göras skriftligt, med beskrivning av avvikelsen, till Bolaget i det fall Bolaget står för transporten.


9.2 För det fall det föreligger brist i leveransen har Köparen endast rätt att hålla inne så stor del av betalningen som motsvarar priset för de produkter som inte levererats. Brister ska anmälas till Bolaget inom 7 dagar.
 


10. ANSVAR FÖR FEL

  10.1 Bolaget är skyldigt att i enlighet med denna punkt 10 genom utbyte eller reparation avhjälpa fel i Produkterna som beror på bristfällighet i konstruktion, material eller tillverkning.

10.2 Bolaget ansvarar endast för fel i Standardprodukter, med undantag för låsanordningar, gångjärn, sittbänkar och dörr- och skivmaterial av trä eller laminat, som visar sig inom 5 (fem) år från respektive leveransdag av Produkterna. För låsanordningar, gångjärn, sittbänkar och dörr- och skivmaterial av trä eller laminat samt för Kundanpassade Produkter ansvarar Bolaget för fel som visar sig inom 2 (två) år från respektive leveransdag av Produkterna.


10.3 Köparen ska skriftligen till Bolaget reklamera fel utan oskäligt uppehåll efter det att felet visat sig och inte i något fall senare än två veckor efter garantitidens utgång enligt punkten 10.2. Reklamationen ska innehålla en beskrivning av felet. Om Köparen inte skriftligen reklamerar felet inom i denna punkt angivna frister förlorar Köparen rätten att göra gällande anspråk på grund av felet.


10.4 När Bolaget mottagit skriftlig reklamation enligt punkten 10.3 ska Bolaget avhjälpa felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver. Bolaget ska bära kostnaderna för sådant avhjälpande. Transport i samband med reparation eller utbyte ska ske på Bolagets risk och bekostnad. Köparen ska följa Bolagets instruktioner om hur transporten ska ske.


10.5 Bolagets ansvar enligt denna punkt 10 omfattar endast fel som uppstår vid riktig användning av Produkterna. Ansvaret omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för Produkterna övergått till Köparen. Det omfattar exempelvis inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från Köparens eller Köparens kunds sida, ändringar utan Bolagets skriftliga medgivande eller av annan än Bolaget utförd felaktig reparation. Ansvaret omfattar inte heller normal förslitning eller försämring.


10.8 Bolaget har inte något ansvar för fel utöver vad som anges i denna punkt 10.
 11. ANSVAR

  11.1 Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller förlust, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst i avtal med tredje man, förlust av goodwill eller annan liknande skada, såvida inte Bolaget förfarit grovt vårdslöst.


11.2 Bolaget ansvarar inte för skada på egendom eller person som orsakats av Produkterna eller dess användning.
 12. FORCE MAJEURE

  12.1 Ingendera parten är ansvarig för försening eller bristande uppfyllelse av förpliktelse enligt avtalet beroende på omständigheter över vilken parten inte råder eller som part inte skäligen kunnat förutse vid avtalets ingående, såsom strejk (allmän eller företagsspecifik), eldsvåda, översvämning, embargo, krigshändelse, allmän brist på arbetskraft eller råvaror, energi, transporter, eller liknande omständigheter som part inte skäligen kunnat förutse, under förutsättning att den part som drabbas av sådan omständighet genast underrättar motparten härom samt så snart sådan omständighet upphör.

12.2 Skulle leverans försenas mer än 30 dagar beroende på force majeure är berörd part berättigad att häva hela eller del av sådan beställning som försenats utan att berörd part på grund därav ska äga rätt till ersättning.
 13. HANDLINGAR

Ritningar och tekniska handlingar rörande varan eller dess installation får inte utan Bolagets medgivande användas eller kopieras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom. Bolaget förbehåller sig rätten till modell- och konstruktionsändringar som ur en tillverkningsteknisk synpunkt är motiverat.

14. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Levererat gods förblir Bolagets egendom till dess full betalning erlagts.

15. TVISTER

Tvister angående tolkning eller tillämpningen av dessa allmänna leveransvillkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol.